TiborHamza

Domov O autorovi Galéria Fotogaléria Informácie Kontakt Home About the author Gallery Photogallery Information Contact
SK EN

O autorovi

About the author

Tibor Hamza

Tibor Hamza

Autor sa narodil v roku 1944 a ako sám hovorí, dostal od sudičiek do vienka – príložník. Pre neho symbolicky v tomto roku Max Bill otvára v Bazileji prvú medzinárodnú výstavu konkrétneho umenia.

Jediné podnety a hlavné východiská pre svoju výtvarnú tvorbu nachádza v súčasnom vedeckom vývoji v oblastiach prírodných vied, hlavne vo fyzike a v geometrii. Jeho tvorba predznamenáva špecifický a osobitý vývoj vnímania medzi intuitívnou a vedeckou analýzou. Neustále hľadanie nových a progresívnych prístupov ho vždy viedlo ku konfrontáciám s vývojom tohto výtvarného zamerania. Osvojil si povinnosť kriticky za seba myslieť so schopnosťou predvídať, tvorivo pracovať a vynachádzať, oslobodzovať svojho ducha, učiť sa z prírody, z odborných kníh a od pokrokovosti prostredia, ktoré mu tieto hodnoty ponúka. Množstvo skúmaných teórií, napríklad vlnová teória svetla, tvorba z ničoho, paradoxy pohybov, neperiodické roviny s posunom symetrií, sú stálymi podnetmi na obrazové stvárňovanie. Ich realizácia je uskutočňovaná súčasnými modernými technológiami.
A. Š.

was born in 1944 in the Slovak Republic and as he says, he got as a gift of the Fate – a T-shaped ruler. For him, symbolically, this year Max Bill opens in Basel the first international exhibition of concrete art.

The only suggestions and the main basis for his art creation he finds in the current scientific developments in the fields of natural sciences, primarily in physics and geometry. His work presents a specific and individual development of perception between the intuitive and the scientific analysis. The constant search for new and progressive approaches always led him to confrontations with the development of this kind of the fine arts. He acquired the duty to think critically for himself with the ability to predict, to work creatively and inventing, to exempt his spirit, to learn from nature, from the books and from the progressive environment that offers him these values. Number of examined theories, such as wave theory of light, creation out of nothing, paradoxes of motion etc. are permanent incentives to visual artistic processing. Their realisation is carried out by the current modern technologies.
A. Š.

Fotogaléria

Photogallery

Informácie

Information

Kontakt

Contact

Ak máte záujem o písomný kontakt so mnou, použite kontaktný formulár,
alebo mi napíšte na mailovú adresu: tibor@hamza.sk.

E-mail bol odoslaný.
E-mail nebol odoslaný.

If you are interested in contacting me, use the contact form
or send an email to my email address tibor@hamza.sk.

E-mail has been sent.
E-mail has not been sent.